Хладилна техника и инсталации

Регламет (ЕО) 842/2006г. е отменен и заменен със законодателството на Регламент (ЕС) No 517/2014. Регламент (ЕО) No 842/2006 се отменя, считано от 1януари 2015г., без да се засяга спазването на изискванията на този регламент в съответствие с предвидените в него срокове.