Авторско право и общи условия за ползване

(от 2006г., изменение 09/2009г., изменение 11/2017г., изменение 05/2018г., изменение 06/2018г.)
 

1. Общи условия за ползване

Ползването на този уеб сайт на следните адреси http://proclima.bg, http://pro-clima.org и http://проклима.бг, наричан по-долу за краткост САЙТ и на продуктите и услугите предлагани в него от „Проклима сълюшън” ЕООД, наричан по – долу за краткост ДОСТАВЧИК, представлява признаване, приемане и съгласие, че ползвателят/клиентът, наричан по – долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, е съгласен и приема условията по настоящия регламент, независимо от това дали ползването се извършва от свое име или от името на друго физическо или юридическо лице.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен, когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този САЙТ незабавно.

При ползването на този САЙТ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия установени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати на тази страница.

ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел и запознал с настоящите общи условия.

 

2. Авторско право

Дизайнът, структурата и съдържанието на този САЙТ са собственост на „Проклима сълюшън” ЕООД. Те са обект на авторско право, съгласно Законът за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), като изключителната възможност за използването им принадлежи на „Проклима сълюшън” ЕООД.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения, графики и други от САЙТА, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, марки на продукти и услуги, лога и т.н., и само при положение, че се цитира източника на информацията, а именно интернет страницата на „Проклима сълюшън” ЕООД и ги използват единствено за лични, информативни и нетърговски цели.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право да копират, публикуват, продават, модифицират или лицензират някаква част от или цялото съдържание на САЙТА и да го използват за каквато и да е публична или търговска цел, освен като информация за популяризиране продуктите и услугите на „Проклима сълюшън” ЕООД.

САЙТЪТ може да съдържа материали, названия или марки, които са собственост на други фирми, организации и сдружения, и които също са защитени от ЗАПСП и Законът за марките и географските означения.

Съдържанието на САЙТА може да се използва, копира и разпространява само при следните условия:

  • Авторското право е гарантирано и името на носителя на авторското право е упоменато;
  • Съдържанието се ползва само за информативни, непублични и нетърговски цели;
  • Съдържанието на сайта: текста, документите, графиките и изображенията, не може да се модифицира по никакъв начин нито пък да се ползва, копира или разпространява отделно от придружаващата го информация.

Всяка неоторизирана употреба на съдържанието на САЙТА представлява нарушение на авторски права или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не противоречи на настоящите правила и условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на съдържанието е изрично забранено.

Вашият достъп до този САЙТ както и никоя част от съдържанието му не може да бъде тълкувано като придобиване на лицензи или други права за ползване на интелектуалната собственост, марките или фирмените знаци, описани по-горе или намиращи се в сайта без предварителното писмено разрешение на собственика.

 

3. Съдържание на САЙТА

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва този САЙТ, информацията и материалите, съдържащи се и показвани на него, само за законни цели и по начин, който не накърнява правата или ограничава използването и достъпа до този САЙТ на трета страна.

Ползването на САЙТА е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ПОТРЕБИТЕЛЯ при спазване ограниченията в Законът за авторските права и сродните му права в полза на титуляра на авторското право – „Проклима сълюшън” ЕООД или трета страна (където е приложимо).

„Проклима сълюшън” ЕООД Ви упълномощава да разглеждате, съхранявате, да копирате в електронен вид и да отпечатвате физически копия на материалите от този САЙТ (включително страници, документи, файлове, снимки) единствено за Ваша употреба с цел да получите информация относно продуктите и услугите, предлагани от нас, както и да генерирате поръчки или оферти за продуктите и услугите ни.

ПОТРЕБИТЕЛЯ няма право да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), преиздава, публикува, изпраща или предава (във вид на поща, по електронен път или друг начин), излага, дава под наем, продава, прехвърля, създава вторични материали на базата на съдържанието на САЙТА, да свързва или използва за публична или търговска цел, да разпространява по какъвто и да е друг нецитиран тук начин какъвто и да е елемент от съдържанието на този САЙТ, без предварително изрично писмено разрешение от „Проклима сълюшън” ЕООД. Всяка употреба на съдържанието в друг сайт или компютърна среда е забранена за каквито и да е било цели без предварително писмено разрешение от „Проклима сълюшън” ЕООД.

Всяка непозволена употреба на САЙТА или неговото съдържание (включително, но неограничаващо се до: изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, опозоряващо, обидно, сквернословно, ругателно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско съдържание или друг вид незаконно съдържание, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило законите на Република България) е изрично забранено.

Употребата на всякакъв вид софтуер или устройства с цел достъп до информацията на САЙТА за масово копиране/сваляне на съдържанието, е изрично забранено.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не използва САЙТА с цел придобиване на неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

„Проклима сълюшън” ЕООД си запазва правото да актуализира (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието  на САЙТА или части от него (вкл. цени, публикации, технически данни, продуктова гама или друга информация, описана на или имаща отношение към настоящия САЙТ), да коригира възможни грешки, неточности и пропуски, по всяко време с и без предизвестие.

 

4. Ограничаване на отговорността

Цялото съдържание на този САЙТ се предоставя "такова, каквото е“. Предприели сме всички разумни мерки и гарантираме достоверността и истинността на информацията в САЙТА, както и отсъствието на подвеждаща информация. Въпреки това „Проклима сълюшън” ЕООД не гарантира точността и пълнотата в съдържанието на САЙТА.

При никакви обстоятелства „Проклима сълюшън” ЕООД, неговите служители, управители, доставчици, агенти или други трети лица, споменати на този САЙТ или участващи в създаването му, няма да носят отговорност за каквито и да е било щети (в това число, но не ограничени до: преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани с или произтекли от използването, невъзможността да бъде използван или недостъпността на САЙТА или на материал, разположен в него, както и оперирането с него, (включително технически проблеми независимо от положените от нас усилия) или на други сайтове, към които нашият САЙТ препраща, включително в резултат на вземането на решения и/или извършването и/или неизвършването на определени действия въз основа на публикуваната информация, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от вида на основанието и без значение от липсата на предупреждение за възможността за възникване на такива вреди и дори и когато сме били уведомени относно вероятността за настъпване на подобни щети.

В случаите, не упоменати тук отговорностите на „Проклима сълюшън” ЕООД се ограничава до максимално допустимата степен, разрешена от законите на Република България.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема да предпазва, защитава и пази името на „Проклима сълюшън” ЕООД, нейните длъжностни лица, управители, служители, агенти, доставчици и партньори от и срещу всякакви разходи, загуби, щети и разноски, произтичащи от нарушаването на тези правила и условия от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от друго лице, имащо достъп до САЙТА.

 

5. Препратки (хипервръзки)

САЙТЪТ може да съдържа хипервръзки към сайтове, които са собственост на трети страни. Препратките към тези сайтове в този САЙТ не се наблюдават от нас и са предоставени единствено за ваше удобство и улеснение. Ако използвате тези препратки, Вие ще напуснете този САЙТ. Ние не контролираме и не носим отговорност за тези сайтове, нито пък гарантираме или пък поемаме някакви ангажименти по отношение на тях или на тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, продуктите, рекламните или други материали, станали достъпни на или чрез тези външни сайтове. Ние не носим отговорност за политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Ние не носим отговорност по отношение на каквито и да е било резултати и последици от употребата им (включително вреди или пропуснати ползи). Употребата на такива сайтове, препратки за които има в САЙТА ни, е изцяло на Ваш собствен риск и отговорност.

 

6. Препратки към нашия САЙТ

Препратки към страници от нашия САЙТ са допустими, при условие, че са извършени в подходящ контекст. При необходимост от уточнения от Ваша страна относно възможността да поставите препратка във Вашия сайт към страница от този САЙТ, моля да се свържете с нас.

 

7. Поверителност

Неприкосновеността на всички лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ включително, но не само име и/или електронна поща и / или телефонен номер се гарантира от ДОСТАВЧИКА. Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които те са били събрани или получени и няма да бъдат предоставяни на трети страни.

Информацията, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя по време на посещението на този САЙТ, се използва за отговаряне на направените запитвания и въпроси, за връзка с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, за информиране относно продукти и услуги, за изпращане на информация, за получаване на поръчки и др.

Личните или идентифициращи данни няма да бъдат използвани по друг начин без изрично писмено съгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен в случаите предвидени от закона или съдебно решение.

„Проклима сълюшън” ЕООД не носи отговорност за личните идентифициращи данни, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разкрива пред други сайтове, чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на САЙТА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа и да се запознае с политиките за защита на личната информация на тези сайтове.

 

8. Редакции

ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да променя, изтрива и редактира настоящите Общи условия по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на този адрес. Всяка следваща употреба на съдържанието на САЙТА, след така направените промени ще означава, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема тези промени. Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да се запознава със съдържанието на общите условия и настъпилите промени в него. Датата на последната актуализация е отбелязана в началото на тази страница.